Projekční, montážní a servisní služba fotovoltaických systémů a dobíjecích stanic pro elektromobily
|  Návrh  Projekce  |  Dozor  |  Montáž  |  Revize  |  Diagnostika  |  Servis  Reference  |  Kontakt  |
Doprovázíme klienty k získání certifikace referenční stavby

Dodržování Spotřebitelského fotovoltaického kodexu ČFA a předložení firemní certifikace nebo certifikace stavby poskytuje zákazníkům právní i technickou úroveň kvality a bezpečí nově nainstalovaného fotovoltaického systému.

Naše profesionální služby využívají:

Projekce

Kvalitně a přehledně vypracovaná projektová dokumentace je základem efektivní přípravy a úspěšné realizace každého stavebního díla. V oboru silnoproud – fotovoltaické systémy a dobíjecí stanice pro elektromobily – Vám rádi vypracujeme projektovou dokumentaci ve stupních:

 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Realizační dokumentace stavby (RDS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPD)
 • Zjednodušená dokumentace provedení stavby (red-pen, red-correct, pasport stavby)

Se zaměřením:

 • FV systémy na střechách průmyslových hal
 • FV systémy pro bytové domy
 • FV systémy pro rodinné domy
 • Dobíjecí stanice pro elektromobily

Cenu za vyhotovení projektové dokumentace na Vámi definovanou stavbu Vám rádi připravíme na základě nezávazné poptávky.

Dozor

Realizujete projekt a nerozumíte profesi elektro a potřebuje poradit, posoudit, zda je projekt i realizace v pořádku?

Technický dozor investora je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nařízen u staveb které čerpají finance z veřejných rozpočtů a provádí je stavební podnikatel jako zhotovitel.

Cílem technického dozoru investora je kontrola průběhu výstavby s důrazem na kvalitu, správnost prováděných prací s ohledem na schválenou projektovou dokumentací.

Naše společnost Vám tuto službu nabízí již ve fázi přípravy projektu, kde je možné předejít nevhodnému řešení a upozornit na možné komplikace v rámci realizace nebo v rámci provozu.

Nabízíme Vám služby technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta v následujím rozsahu:

 • Posouzení návrhů zhotovitele na změny a odchylky vůči PD
 • Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůty nebo nezhoršují parametry stavby
 • Projednání dodatků a změn vyplývajících ze skutečnosti, které nebyly při projektové přípravě známy
 • Spolupráci stavebního dozoru se zhotovitelem při provádění stavby
 • Spolupráci stavebního dozoru a zhotovitele při navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
 • Účast stavebního dozoru na kontrolních dnech stanovené před realizací stavby
 • Kontrola vedení stavebních a montážních deníků
 • Kontrolu všech nákladů stavby v průběhu realizace a před jejím dokončením
 • Kontrola dodržování harmonogramu výstavby a dodržování ustanovení smluvních podmínek jednotlivých dodavatelů stavby
 • Zajištění kompletní fotodokumentace výstavby
 • Zajištění nezbytné komunikace s dotčenými orgány a stavebním úřadem
 • Kompletace potřebných dokladů pro předání stavby (protokoly o zkouškách, revizní zprávy, osvědčení o certifikaci výrobků, atd.)
 • Kompletace potřebných dokladů ke kolaudaci stavby 
 • Vedení evidence případných vad a nedodělků, kontrola jejich odstraňování zhotoviteli stavby v dohodnutých termínech
 • Kontrola a převzetí vyklizeného staveniště po předání stavby

Montáž

Pro firmy prodávající a budující fotovoltaické systémy nabízíme sehranou partu projektantů, elektrikářů a montérů pro kompletní realizaci. Všichni chlapi mají odpovídající oprávnění a certifikaci k práci na FVS a ve výškách. Ceník projekčních, montážních a servisních prací Vám zašleme na vyžádání.

Revize

Zpracování výchozích nebo pravidelných či mimořádných revizních zpráv.

Nabízíme kompletní revize elektrických zařízení a hromosvodů do 1 kV střídavého a 1,5kV stejnosměrného napětí, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Pro vypracování revizních zpráv využíváme nejnovější měřící techniky a metody dle aktuálních požadavků ČSN. Všechny protokoly o měření jsou nedílnou součástí našich revizních zpráv.

Při zpracování revizních zpráv Vám nabízíme nejlepší, ekonomické a především bezpečné řešení, které chrání nejen Vás jako uživatele, ale také splňuje nejvyšší požadavky všech technických norem a aktuální platné legislativy.

Revizní zprávy zpracováváme nejen dle Vašeho zadání a Vašich požadavků, ale doporučíme Vám i řešení a možností, které souvisí s celkovou kvalitou a bezpečností elektrické instalace daného elektrického zařízení.

Kontakt

Solar Expert Team s.r.o.

Ostrov 57

262 72

IČ: 17428092

DIČ: CZ17428092

Ing. Ivo Klímek

Certifikovaný fotovoltaický expert CFA-24-010/FTVEXP

Elektromontér fotovoltaických systémů se státní zkouškou

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily se státní zkouškou

Kvalifikace jsou zavedeny zákonem č.406/2000 Sb.

+420 739 323 888

ivo.klimek@solar-team.cz

 Jakub Molin

Certifikovaný fotovoltaický expert CFA-24-008/FTVEXP

Elektromontér fotovoltaických systémů se státní zkouškou

Kvalifikace je zavedená zákonem č.406/2000 Sb.

+420 606 437 175

jakub.molin@solar-team.cz