solar-team-logo

Projekční, montážní a servisní služba fotovoltaických elektráren

Etický a technický kodex České fotovoltaické asociace

„Desatero“ doporučených pravidel při uzavírání smluv, projekci a instalaci FVS

Česká fotovoltaická asociace vytvořila etická, morální a technická doporučení pro projekční, montážní a instalační firmy, včetně práv i povinností spotřebitelů. Cílem je zajistit návrh, budování efektivních, ekonomických, vysoce účinných a dlouho životnostních fotovoltaických systémů.

Etický a technický kodex firem pro vyhotovení smluvní dokumentace, projektování a instalaci fotovoltaických systémů (dále jen jako „kodex“)

Čl. 1

Kodexem se rozumí soubor pravidel chování, které jsou založeny právním řádem České republiky, jakožto i dalších zdrojů práva. Stejně tak je etický kodex odrazem celé kontinentální kultury, a to nejen právní, který se odráží v obecné rovině ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a také ke konkurenčním subjektům.

Čl. 2

Cílem kodexu je dát zákazníkům, spotřebitelům a obchodním partnerům najevo, že daná obchodní společnost nebo OSVČ (dále jen jako „firma“) dodržuje etické a technické požadavky, které jsou podstatné pro bezproblémovou, stejně jako kvalitní realizaci zakázky (smluvní dokumentace, projektování, instalace fotovoltaických systémů).

Čl. 3

Firma předloží zákazníkovi před podpisem smlouvy relevantní informace, a to zejména informace o energetickém výnosu fotovoltaického systému, a to včetně informací o ztrátách zastíněním, hodnotě vlastní spotřeby, výši přetoků do distribuční soustavy a ekonomickém vyhodnocení investice (návratnosti vynaložených finančních prostředků) – cash flow.

Čl. 4

V případě výpočtu ekonomické návratnosti ostrovních fotovoltaických systémů seznámí firma spotřebitele o skutečnosti, že ekonomická návratnost není relevantní pro ostrovní fotovoltaické systémy.

Čl. 5

V případě, že je ve smlouvě o dílo sjednána doba splnění díla, je možné danou lhůtu prodloužit pouze z důvodu prokazatelného překročení schválení smlouvy o připojení nebo v případě zásahu vyšší moci (např. povodně, pandemie).

Čl. 6.

V případě smluv o dílo, ve které se firma zaváže k vyřízení dotace pro spotřebitele, musí být daná služba zahrnuta již v rámci celkové sjednané ceny. V případě služby vyřízení dotace je zákazník povinen poskytnout potřebnou součinnost.

Čl. 7

Firma přistupuje ke každému zákazníkovi individuálně, což se odráží v jednotlivých smluvních dokumentacích, které jsou prováděny s náležitou odborností. Firma jako odraz individuálního přístupu detailně zváží umístění fotovoltaických modulů a jejich počet, vedení kabelů, umístění rozvaděče, umístění střídače a pomocných rozvaděčů, umístění baterie a její kapacitu.

Čl. 8

Firma je povinna poskytnout na vyžádání zákazníka reference jím zhotovených a dokončených zakázek, a to včetně kontaktů s dostatečným respektem k ochraně osobních údajů.

Čl. 9

V případě, kdy firma pochybuje o způsobilosti střechy či stavby pro instalaci fotovoltaického systému, je povinna tuto informaci sdělit neprodleně zákazníkovi. Zároveň firma doporučí zákazníkovi prověření stavu střechy či stavby odbornou stavební firmu.

Čl. 10

Firma veškeré návrhy, dimenzování i vlastní instalaci provede s maximálním důrazem na dodržení elektrických standardů, elektrickou a požární bezpečnost instalace. Stejně tak se firma soustředí na realizaci s maximalizací optimální účinnosti, efektivnosti a životnosti.

Čl. 11

Veškerá činnost firmy je prováděna v souladu s platnými českými a evropskými normami. V případech, kdy je to nutné budou použity světové, popřípadě německé normy, a to taktéž s ohledem na současný stav a trendy vědy a techniky v oblasti fotovoltaických systémů a akumulace.

Čl. 12

V okamžiku předání díla firmou se vždy vyhotovuje předávací protokol, který obsahuje zejména vady a nedostatky díla, projektovou dokumentaci podle ČSN EN 62446-1, dokumentace skutečného provedení díla, návody k obsluze a údržbě (servisu), místní provozní předpis (Pinst >100 kW) revizní zprávu fotovoltaického systému. Při předání a převzetí vždy firma vysvětlí funkcionalitu FVS, seznámí se všemi díly, součástmi a jejich ovládání.

Čl. 13

Firma provede před předáním a převzetím díla zákazníkem zkušební připojení střídače k distribuční síti a ověří odpovídající instalovaný výkon měřením. V případě instalace akumulačního bateriového úložiště provede firma minimálně jedno nabití a vybití baterie pro ověření funkčnosti a nastavení hybridního střídače, BMS.

Čl. 14

Veškerá smluvní dokumentace mezi firmou a zákazníkem musí být vyvážená s ohledem na práva a povinnosti smluvních stran. Veškerá smluvní dokumentace a z ní vyplývající práva a povinnosti smluvních stran jsou v souladu s právním řádem České republiky a také v souladu se zavedenými obchodními zvyklostmi. Vyvážeností se rozumí také přiměřené stanovení první a další finanční zálohy zákazníkovi, které by měly být v časovém souladu s termínem montáže a předpokládaného splnění díla.

Čl. 15
Firma se zavazuje, že v každé montážní či elektrikářské skupině firmy, jenž zajišťuje realizaci fotovoltaického systému budu vždy přítomna minimálně jedna osoba, která složila úspěšně zkoušku profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických systémů“. V případech, kdy je to nutné se firma zavazuje, že v každé montážní či elektrikářské skupině firmy, která zajišťuje realizaci fotovoltaického systému budou přítomny minimálně dvě osoby, které složily úspěšně zkoušku profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických systémů“.

 

Zpět na hlavní stránku