Komplexní inženýring OZE

fotovoltaickÉ (PV) systémY, VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY (Vte) a dobíjecí stanice pro elektromobily
|  Design  | Fotogrammetrie dronem  |  Projekce  |  Dozor  |  Revize  |  Diagnostika  | Termografie Reference  |  Kontakt  |

 

Naše certifikace

Jsme členové

Doprovázíme klienty k získání certifikace referenční stavby

Dodržování Spotřebitelského fotovoltaického kodexu ČFA a předložení firemní certifikace nebo certifikace stavby poskytuje zákazníkům právní i technickou úroveň kvality a bezpečí nově nainstalovaného fotovoltaického systému.

Naše profesionální služby využívají:

DESIGN / TECHNICKO - EKONOMICKÁ STUDIE

Naši certifikovaní fotovoltaičtní experti pro Vás připraví kompletní design PV systému v rámci technicko-ekonomické studie

Úkolem technicko-ekonomické studie je zhodnotit ekonomickou výhodnost stavby fotovoltaické elektrárny včetně posouzení možností na čerpání dotace z dotačních programů a  stanovení opatření, které bude nutné provést k čerpání dotace.

Komplexní technicko-ekonomická analýza pomůže potenciálním investorům lépe porozumět nákladům, výnosům a rizikům spojeným s investicí do solární energetiky a podpoří rozhodovací proces.

Součástí technicko-ekonomické studie je:

 • Technická analýza:
  • Specifikace systému: Popis parametrů fotovoltaického systému, včetně výkonu, typu panelů, střídačů, baterií (pokud jsou součástí), orientace a sklonu panelů, kapacity systému atd.
  • Výpočty výkonu: Výpočet očekávaného výkonu systému na základě geografické polohy, úhlu slunce, stínění a dalších faktorů.
  • Zatmění a stínění: Zhodnocení potenciálních problémů se stíněním a zatměním, které by mohly ovlivnit výkon systému.
  • Odhady výroby energie: Vypočtení očekávané produkce energie systémem během určitého časového období.
 • Finanční analýza:
  • Náklady na instalaci: Detailní rozbor nákladů na nákup, instalaci a komisionování fotovoltaického systému.
  • Náklady na údržbu a provoz: Odhadované náklady na údržbu, servisní zásahy a provoz systému po dobu jeho životnosti.
  • Odhadované příjmy: Vypočtení příjmů z prodeje vyrobené elektřiny na základě cen elektrické energie a platných tarifů.
  • Návratnost investice (ROI): Výpočet doby, za jakou se investice do solárního systému zaplatí prostřednictvím úspor na elektřině nebo příjmů z prodeje elektřiny.
 • Ekonomická analýza:
  • Diskontované peněžní toky (DCF): Výpočet současné hodnoty budoucích peněžních toků z fotovoltaického systému s ohledem na diskontní sazbu.
  • Hodnota čisté současné hodnoty (NPV): Zhodnocení celkové ekonomické atraktivity investice do solárního systému.
  • Vnitřní míra návratnosti (IRR): Výpočet míry, která vyjadřuje efektivitu investice a vypočtena jako sazba diskontu, při níž je NPV rovna nule.
 • Rizika a citlivostní analýza:
  • Identifikace rizik: Zhodnocení potenciálních rizik a nejistot spojených s investicí do fotovoltaického systému, jako jsou změny v cenách elektřiny, technologické nebo legislativní změny apod.
  • Citlivostní analýza: Analýza, která zkoumá, jak se změny v klíčových proměnných (např. náklady na instalaci, ceny elektřiny) projeví na výsledcích finanční analýzy.

Projekce

Kvalitně a přehledně vypracovaná projektová dokumentace je základem efektivní přípravy a úspěšné realizace každého stavebního díla. V oboru silnoproud – fotovoltaické systémy a dobíjecí stanice pro elektromobily – Vám rádi vypracujeme projektovou dokumentaci ve stupních:

 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Realizační dokumentace stavby (RDS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Zjednodušená dokumentace provedení stavby (red-pen, red-correct, pasport stavby)

Se zaměřením:

 • fotovoltaické (PV) systémy na střechách průmyslových hal
 • fotovoltaické (PV) systémy systémy typu carport
 • fotovoltaické (PV) systémy systémy pro bytové domy
 • fotovoltaické (PV) systémy systémy pro rodinné domy
 • Dobíjecí stanice pro elektromobily

Technický dozor

Realizujete projekt a nerozumíte profesi elektro a potřebuje poradit, posoudit, zda je projekt i realizace v pořádku?

Odborný technický dozor investora je nařízen u staveb které čerpají finance z veřejných rozpočtů.

Cílem technického dozoru investora je kontrola průběhu výstavby s důrazem na kvalitu, správnost prováděných prací s ohledem na schválenou projektovou dokumentací.

Naše společnost Vám tuto službu nabízí již ve fázi přípravy projektu, kde je možné předejít nevhodnému řešení a upozornit na možné komplikace v rámci realizace nebo v rámci provozu.

Nabízíme Vám služby technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta v následujím rozsahu:

 • Posouzení návrhů zhotovitele na změny a odchylky vůči PD
 • Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůty nebo nezhoršují parametry stavby
 • Projednání dodatků a změn vyplývajících ze skutečnosti, které nebyly při projektové přípravě známy
 • Spolupráci stavebního dozoru se zhotovitelem při provádění stavby
 • Spolupráci stavebního dozoru a zhotovitele při navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
 • Účast stavebního dozoru na kontrolních dnech stanovené před realizací stavby
 • Kontrola vedení stavebních a montážních deníků
 • Kontrolu všech nákladů stavby v průběhu realizace a před jejím dokončením
 • Kontrola dodržování harmonogramu výstavby a dodržování ustanovení smluvních podmínek jednotlivých dodavatelů stavby
 • Zajištění kompletní fotodokumentace výstavby
 • Zajištění nezbytné komunikace s dotčenými orgány a stavebním úřadem
 • Kompletace potřebných dokladů pro předání stavby (protokoly o zkouškách, revizní zprávy, osvědčení o certifikaci výrobků, atd.)
 • Kompletace potřebných dokladů ke kolaudaci stavby 
 • Vedení evidence případných vad a nedodělků, kontrola jejich odstraňování zhotoviteli stavby v dohodnutých termínech
 • Kontrola a převzetí vyklizeného staveniště po předání stavby

Revize

Zpracování výchozích nebo pravidelných či mimořádných revizních zpráv.

Nabízíme kompletní revize elektrických zařízení a hromosvodů do 1 kV střídavého a 1,5kV stejnosměrného napětí, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Pro vypracování revizních zpráv využíváme nejnovější měřící techniky a metody dle aktuálních požadavků ČSN. Všechny protokoly o měření jsou nedílnou součástí našich revizních zpráv.

Při zpracování revizních zpráv Vám nabízíme nejlepší, ekonomické a především bezpečné řešení, které chrání nejen Vás jako uživatele, ale také splňuje nejvyšší požadavky všech technických norem a aktuální platné legislativy.

Revizní zprávy zpracováváme nejen dle Vašeho zadání a Vašich požadavků, ale doporučíme Vám i řešení a možností, které souvisí s celkovou kvalitou a bezpečností elektrické instalace daného elektrického zařízení.

Kontakt

Solar Expert Team s.r.o.

Ostrov 57

262 72

IČ: 17428092

DIČ: CZ17428092

Ing. Ivo Klímek

Hlavní projektant – TIČR ev. č: 4065/24/EZ-M,O,Z-E2A 
Certifikovaný fotovoltaický expert CFA-24-010/FTVEXP

Elektromontér fotovoltaických systémů se státní zkouškou

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily se státní zkouškou

Kvalifikace jsou zavedeny zákonem č.406/2000 Sb.

+420 739 323 888

ivo.klimek@solar-team.cz

 Jakub Molin

Hlavní revizní technik – TIČR ev. č: 4048/24/EZ-M,O,R,Z-E2A
Certifikovaný fotovoltaický expert CFA-24-008/FTVEXP

Elektromontér fotovoltaických systémů se státní zkouškou

Kvalifikace je zavedená zákonem č.406/2000 Sb.

+420 606 437 175

jakub.molin@solar-team.cz